Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PROWADZONEJ PRZEZ ENERGYNAT SPÓŁKĘ Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Energynat Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach (dalej: „Sprzedający”), o ile Sprzedający nie umówił się inaczej z Kupującym na piśmie.
 2. W celu dokonania zakupu produktów Kupujący ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami tych Ogólnych Warunków Sprzedaży i potwierdzić przyjęcie ich do stosowania w realizacji zakupów u Sprzedającego.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są udostępniane przez Sprzedającego w biurze Sprzedającego oraz na stronie internetowej www.Energynat.pl.
 4. Jeżeli Kupujący posiada podpisaną umowę handlową ze Sprzedającym w zakresie uzgodnień dotyczących sprzedaży Towarów, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się do transakcji między takimi Stronami tylko w zakresie nieuregulowanym przez zapisy tych umów o współpracy.
 5. Pojęciom i zwrotom pisanym w Ogólnych Warunkach Sprzedaży wielką literą, nadaje się następujące znaczenie:

  Kupujący –  przedsiębiorca, w tym także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, która w realizacji swojej działalności dokonuje zakupu produktów u Sprzedającego; spółki prawa handlowego lub inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują zakupów u Sprzedającego;
  OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży towarów oferowanych przez Energynat Spółkę z. o.o. z siedzibą w Markach;
  Sprzedający – Energynat Spółka z o.o. z siedzibą w Markach, ulica Tadeusza Kościuszki 40A, 05-270 Marki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000369683, NIP: 6443472876, REGON: 241777615, www.energynat.pl;
  Strona / Strony – Kupujący, Sprzedający lub Kupujący i Sprzedający razem;
  Towar – produkty będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego na podstawie zaakceptowanego zamówienia złożonego przez Kupującego;
  Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, do której znajdują zastosowanie niniejsze OWS;
  Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Kupującego lista zamówionych produktów, które Kupujący chce zakupić od Sprzedającego w w celu wykonaniu dokonanego wyboru.

II. OFERTA SPRZEDAJĄCEGO

 1. Na podstawie zapytań Kupującego Sprzedający przygotowuje propozycję sprzedaży Towarów znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego i wysyła ofertę zawierającą ilość Towaru, cenę Towaru, jeśli Towar znajduje się w magazynach Sprzedającego lub wstępną cenę Towaru, jeśli Towar ma być produkowany lub sprowadzony z magazynów producenta, a także planowany czas produkcji i dostawy.
 2. Na podstawie otrzymanej oferty, Kupujący składa Zamówienie na Towar przesyłając je do Sprzedającego.
 3. Treść oferty złożonej przez Sprzedającego Kupującemu określa termin związania ofertą.
 4. W przypadku braku takiego terminu, termin związania Sprzedającego ofertą wynosi 7 dni od daty wysłania oferty przez Sprzedającego.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący zobowiązany jest doręczyć Sprzedającemu zamówienie Towaru w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem e-mail.
 2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
  • pełną nazwę Kupującego;
  • adres Kupującego;
  • numer NIP;
  • nazwę zamawianego Towaru;
  • ilość zamawianego Towaru;
  • harmonogram i adres dostawy o ile dostawa ma być zrealizowana do Kupującego;
  • specjalne wymagania dotyczące transportu, o ile usługa transportowa została zlecona przez Kupującego w Zamówieniu.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, jeżeli Sprzedający w formie, w jakiej Zamówienie zostało złożone przez Kupującego, potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji na warunkach określonych w tym Zamówieniu.
 4. Jeżeli Sprzedający nie potwierdzi przyjęcia otrzymanego Zamówienia do realizacji w terminie 7 kolejnych dni, oznacza to, że umowa nie została zawarta i Zamówienie nie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego.
 5. Wszelkie zmiany przyjętego do realizacji przez Sprzedającego Zamówienia dokonywane mogą być na podstawie dodatkowych uzgodnień Stron.
 6. Wszelkie zmiany w Zamówieniach lub ich anulowanie muszą być dokonywane w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem e-mail oraz zatwierdzone przez Sprzedającego. Zmiana w Zamówieniu może spowodować zmianę potwierdzonego terminu realizacji. Zamiany w Zamówieniu w przypadku towarów sprowadzanych specjalnie pod indywidualne potrzeby Kupującego, muszą być odrębnie uzgadniane i potwierdzone przez Sprzedającego w formie wiadomości e-mail lub pisemnie.
 7. Dokumentacja i oferty związane z Zamówieniem pozostają własnością Sprzedającego i nie mogą być kopiowane ani udostępniane przez Kupującego osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 8. Złożenie Zamówienia przez Kupującego i rezerwacja Towaru wymaga opłacenia Zamówienia w całości, a w przypadku, gdy zamówiony Towar dostępny jest w magazynach Sprzedającego, w terminie 3 dni roboczych liczonych od przyjęcia Zamówienia do realizacji. O dostępności Towaru Sprzedający powiadamia Kupującego w ofercie wysłanej przed złożeniem Zamówienia.
 9. W przypadku Zamówienia Towaru z terminem dostępności powyżej 7 dni (zamówienie do produkcji lub w magazynie europejskim), Zamówienie przed rozpoczęciem jego realizacji wymaga uiszczenia przez Kupującego zaliczki lub wniesienia przez niego depozytu, w wysokości nie mniejszej niż 30% (trzydzieści procent) łącznej ceny Zamówienia brutto w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji i wystawienia faktury lub faktury PROFORMA. Pozostałe 70% takiego Zamówienia będzie płatne przez Kupującego na podstawie kolejnej faktury lub faktury PROFORMA, wystawionej przez Sprzedającego, do której załączona będzie kopia listu przewozowego po dostawie Towaru do portu w Polsce.
 10. Przez zawarcie umowy rozumie się sytuację, w której Sprzedający potwierdzi przyjęcie do realizacji Zamówienie złożone przez Kupującego a Kupujący opłaci złożone Zamówienie w wysokości i terminie wskazanym w otrzymanej od Sprzedającego fakturze lub fakturze PROFORMA.
 11. Jeżeli Kupujący nie uiścił wymaganych płatności w terminie określonym w fakturze otrzymanej od Sprzedającego, przyjęte do realizacji Zamówienie zostaje anulowane bez żadnych wzajemnych roszczeń dla którejkolwiek ze Stron.
 12. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie uznania rachunku bankowego kwotą wynikającą z wystawionych przez Sprzedającego faktur lub faktur PROFORMA.
 13. W sytuacji posiadania stałej umowy handlowej zwartej ze Sprzedającym, Kupujący na podstawie takiej umowy może określić zapotrzebowanie na Towary w okresie kwartalnym. W takiej sytuacji Sprzedający zobowiąże Kupującego do wniesienia depozyty finansowego, w wysokości określonej w ofercie w celu zagwarantowania dostępności Towarów na dany kwartał. W razie niewniesienia depozytu przez Kupującego, nie będzie On uprawniony do dokonywania zamówień kwartalnych, a każde Zamówienie, wnoszone przez Kupującego, będzie traktowane jako odrębne Zamówienie.
 14. Wniesiony depozyt jest rozliczany wraz z odbiorem ostatniej partii Towaru z Zamówienia kwartalnego, złożonego przez Kupującego w danym kwartale.
 15. Zamówienia realizowane są według harmonogramu dostaw, określonego wspólnie przez Strony.
 16. Spółka w trosce o satysfakcję swoich Klientów w miarę możliwości organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie zgodnie z kolejnością otrzymywanych Zamówień, po akceptacji terminu przez Kupującego. Sprzedający może skrócić termin realizacji Zamówienia.
 17. Za błędy Kupującego w Zamówieniach Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 18. W razie podania błędnego adresu dostawy, co spowoduje dostawę w inne, niż oczekiwanie miejsce dostawy, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami takiego transportu.
 19. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi w całości Kupujący.
 20. Kupujący będzie informowany o statusie realizacji Zamówienia przez Dział Obsługi Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).

IV. CENA I PŁATNOŚCI

 1. Podane przez Sprzedającego w ofercie ceny są wyrażone w wartościach netto i nie zawierają podatku VAT oraz innych opłat, w tym w szczególności opłat transportowych, które są ustalane indywidualnie, chyba że Sprzedający wyraźnie wskazał w ofercie, że cena zawiera koszty transportu.
 2. Ceny przekazywane przez Sprzedającego są przedstawiane w walucie polski złoty albo euro albo dolar amerykański. Przeliczenie kursu waluty euro lub dolara amerykańskiego na złote polskie dokonywane jest w oparciu o kurs sprzedaży waluty wg. tabeli C Narodowego Banku Polskiego, podanej w dniu wystawienia faktury lub faktury PROFORMA.
 3. Do podanych przez Sprzedającego cen każdorazowo doliczony będzie podatek od towarów i usług (VAT), w stawce wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów, w dacie wystawienia faktury lub faktury PROFORMA.
 4. Po zapłacie faktury PROFORMA, Sprzedający wystawi i dostarczy Kupującemu fakturę VAT, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Polski.
 5. Sprzedający może stosować obniżki, rabaty i opusty w cenach, które każdorazowo będą określone w ofercie skierowanej do Kupującego.
 6. Sprzedający może odmówić dostawy lub wydania zamówionego Towaru, jeśli nie został on w całości opłacony przez Kupującego.
 7. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia należności za zamówiony Towar na rachunek bankowy podany na fakturze lub fakturze PROFORMA.
 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, w przypadku określonym w rozdziale III, Sprzedający jest uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczonych od dnia następującego po upływie terminu płatności, naliczania kosztów windykacyjnych za nieterminowe płatności, w tym rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz do wstrzymania dostaw do Kupującego do czasu uregulowania zaległych płatności, bez jakiegokolwiek prawa po stronie Kupującego do żądania naprawienia wynikłej z tego szkody.
 9. W przypadku, gdy wstrzymanie dostaw do Kupującego spowodowane jest zaległościami Kupującego wobec Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa naliczać kar umownych za niezrealizowane Zamówienia.
 10. Sprzedający może potrącić z wpłat Kupującego wszelkie zaległe płatności z jakimi Kupujący zalega, nawet jeśli wpłata dotyczy innego Zamówienia.

V. WYDANIE TOWARU

 1. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w terminie określonym w Zamówieniu, pod warunkiem uprzednio dokonanej zapłaty całości należnej Sprzedającemu ceny, zgodnie z otrzymanymi od Sprzedającego dokumentami.
 2. Wydanie Towaru Kupującemu po zapłacie całej należnej ceny, odbywa się w magazynie Sprzedającego lub pod adresem dostawy, wskazanym w Zamówieniu przez Kupującego.
 3. W przypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionego Towaru w terminie odbioru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za składowanie Towaru w kwocie 5,00 zł / paleta / za każdy dzień składu oraz w przypadku konieczności ponownego rozładunku transportu dodatkowego kosztu w kwocie 15 zł / paleta.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za Towar do momentu wydania go z magazynu na rzecz Kupującego lub osoby działającej w imieniu Kupującego. Odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru, ciąży na Kupującym od momentu wydania mu Towaru przez Sprzedającego.
 5. Sprzedający zobowiązany jest do zapakowania Towaru w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem na czas transportu i rozładunku, przy czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozładunku Towaru przez Kupującego lub osoby, którym Kupujący zlecił dostarczenie lub rozładunek Towaru.
 6. W przypadku zakupu Towaru z usługą dostawy, rozładunek Towaru nastąpi na koszt i ryzyko Kupującego, niezwłocznie po dostarczeniu do wskazanego miejsca.
 7. Sprzedający, nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzenia w trakcie rozładunku, wynikające ze złego sposobu składowania oraz nieprawidłowego sposobu transportowania przez Kupującego.
 8. Kupujący w trakcie odbioru Towaru ma obowiązek sprawdzić Towar i potwierdzić zgodność ilości z Zamówieniem oraz wskazać ewentualne wady lub uszkodzenia Towaru. Wszelkie ubytki lub uszkodzenia towaru muszą być stwierdzone w protokole odbioru i potwierdzone dokumentacją zdjęciową.
 9. W przypadku niezgłoszenia przez Kupującego w protokole odbioru rozbieżności między Zamówieniem a dostarczonym Towarem, Strony uznawać będą, że dostawa Towaru została zrealizowane przez Sprzedającego zgodnie z Zamówieniem.
 10. Reklamacje dostaw należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VI.
 11. Sprzedający zachowuje prawo do realizacji dostawy Towaru w partiach (częściowa realizacja), jeśli Kupujący nie zastrzegł w Zamówieniu, że dostawa Towaru ma być dokonana jednorazowo.
 12. W przypadku realizacji dostawy Towaru przez Sprzedającego z wykorzystaniem firmy kurierskiej lub spedycyjnej, Sprzedający dokona naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości określonej w ofercie.

VI. REKLAMACJE

 1. Zakupione Towary posiadają gwarancję producenta tych Towarów. Dokument gwarancji będzie przekazany przez Sprzedającego Kupującemu razem z dostarczonymi Towarami.
 2. Sposób realizacji uprawnień gwarancyjnych Kupującego został określony w dokumencie gwarancji dostarczonym przez Sprzedającego.
 3. Z chwilą wydania Towaru Kupującemu, na Kupującego przechodzą wszelkie ryzyka związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem Towaru.
 4. W razie, gdy Towar będzie posiadał wady, Kupującemu przysługują uprawnienia z rękojmi wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad oraz ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego, jeżeli zamówiony Towar ma wady w chwili jego wydania.
 6. Wadą jest niezgodność Towaru ze złożonym Zamówieniem, w szczególności, jeśli:
  • towar nie ma właściwości, które Towar powinien mieć zgodnie z jego przeznaczeniem,
  • nie ma cech, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego,
  • towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym lub w uszkodzonym opakowaniu.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może skorzystać z przysługujących mu uprawnień określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, to jest:

  a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
  b) żądać obniżenia ceny, albo
  c) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad.

 8. Reklamacja Towaru powinna być sporządzona na piśmie i przesłana do siedziby Sprzedającego lub serwisu producenta w Polsce.
 9. Reklamacja powinna wskazywać numer faktury, na której wyszczególniony jest Towar objęty reklamacją wraz z numerem fabrycznym sprzętu, określać w miarę dokładnie ujawnioną wadę
 10. Towaru, datę jej ujawnienia, a także inne okoliczności wskazane w formularzu zgłoszenia reklamacji, określonym w warunkach gwarancji producenta Towaru.
 11. Sprzedający nie jest upoważniony do oceny zasadności zgłoszeń gwarancyjnych dokonanych przez Kupującego, za których rozpatrywanie odpowiada producent lub serwis producenta w Polsce.
 12. Kupujący winien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o ujawnionej wadzie Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia tej wady.
 13. W razie uznania reklamacji złożonej przez Kupującego, Sprzedający winien zapewnić dostawę nowej partii Towaru wolnej od wad, w ilości reklamowanej zgodnie ze złożonym Zamówieniem, w terminie zgodnym z warunkami gwarancji producenta.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SIŁA WYŻSZA

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z jego winy tylko do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, nie więcej jednak niż do wartości netto Towaru objętego reklamacją.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie i utracone przez Kupującego korzyści.
 3. Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynikało z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.
 4. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedającego, w szczególności: klęski żywiołowe, pożary, powodzie, uszkodzenia maszyn lub inne zakłócenia produkcji, strajki, wojny, mobilizację, ataki terrorystyczne, zakazy eksportu lub importu, braki środków transportowych, wstrzymanie (zaprzestanie) produkcji, zmianę przepisów prawa lub inne czynniki, których Sprzedający nie może przewidzieć, a które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają realizację Umowy Sprzedaży lub jej części.
 5. Sprzedający ma prawo powołać się również na wyżej wymienione czynniki siły wyższej w sytuacji, gdy mają one wpływ na wypełnienie zobowiązań przez dostawcę Sprzedawcy. Również wtedy, gdy wykonanie umowy wiązałoby się dla Sprzedawcy z rażącą stratą, Sprzedawca nie będzie związany umową. W powyższych przypadkach, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do wyrównywania strat poniesionych przez Kupującego, wynikających z niewykonania umowy.

VIII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

W ramach dokonywanej sprzedaży Towarów w sytuacji określonej w rozdziale III, Sprzedający zastrzega sobie każdorazowo prawo własności Towaru do czasu całkowitej zapłaty przez Kupującego całej ceny za zamówiony Towar.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla roszczeń między Stronami wynikających ze sprzedaży Towarów jest prawo polskie.
 2. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych OWS stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia umowy handlowej zawartej między Stronami.
 3. Sprzedający i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS.
 4. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy w terminie 14 dni od daty zaistnienia sporu, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.